Przejdź do głównej treści

Polityka prywatności Ośrodka Zdrowia w Turośni Kościelnej


Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane na naszej stronie

Uśmiechnięte lekarki i pielęgniarki Ośrodka Zdrowia w Turośni Kościelnej, w granatowo-białym uniformie medycznym, ze stetoskopami zawieszonymi na szyi, stojące na białym tle

Jak przetwarzamy dane osobowe w naszej przychodni?

Informacja o przetwarzaniu danych przez Ośrodek Zdrowia w Turośni Kościelnej.

Administratorem danych jest Ośrodek Zdrowia w Turośni Kościelnej z siedzibą w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej 7 lok 1.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] (otwiera się w nowej karcie), pod numerem telefonu 85 650 52 79 (otwiera się w nowej karcie), bądź pisemnie pod adresem: ul. Białostocka 7 lok. 1, 18-106 Turośń Kościelna.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [email protected] (otwiera się w nowej karcie), pod numerem telefonu 85 650 52 79 (otwiera się w nowej karcie), bądź pisemnie pod adresem: ul. Białostocka 7 lok. 1, 18-106 Turośń Kościelna. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Zdrowia sp z o.o. jest Jakub Gierszewski.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych realizowany jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] (otwiera się w nowej karcie)

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu ustnej umowy zlecenia oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących ustnej umowy zlecenia.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania ustnej umowy zlecenia lub przetwarzane na podstawie zgody — przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres [email protected] (otwiera się w nowej karcie), bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  • Zawarcia i wykonania ustnej umowy zlecenia prezentacji Pani/Panu przez Ośrodek Zdrowia w Turośni Kościelnej oferty podmiotów, na rzecz których prowadzi usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego oraz w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów — podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy.
  • Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania — podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.
  • Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych profilowania także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy — podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
  • Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanychz zawartą z Panią/Panem ustną umową zlecenia — podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym — przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną ustnie umową zlecenia prezentacji oferty podmiotów, na rzecz których Ośrodek Zdrowia w Turośni Kościelnej prowadzi usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego oraz w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy — bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy zlecenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

MONITORING - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest OŚRODEK ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Białostocka 7 lok. 1, 18-106 Turośń Kościelna (Administrator). Kontakt z Administratorem:tel.: (85) 650 52 79, e-mail: [email protected].

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego w systemie monitoringu będziemy wykorzystywać
w celu zapewnienia:

  • bezpieczeństwa osób zatrudnionych u Administratora,
  • bezpieczeństwa pacjentów i innych osób przebywających na terenie Administratora,
  • ochrony mienia Administratora.

W związku z tym podstawą dla wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania są niszczone, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub
w sytuacji, gdy nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): Jakub Gierszewski [email protected]

Obowiązek informacyjny dla osób kontaktujących się z Ośrodek Zdrowia sp z o.o.
gdzie w trakcie kontaktu telefonicznego dochodzi do nagrywania rozmowy

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Zdrowia sp z o.o. z siedzibą ul. Białostocka 7 lok.1 , 18-106 Turośń Kościelna (Administrator). Kontakt z Administratorem: [email protected]

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu podnoszenia jakości naszych usług oraz załatwiania zgłaszanych przez Państwa spraw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes).

W przypadku przekazywania przez Państwa szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadczają Państwo, że wyrażają zgodę na ich wykorzystanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 - zgoda).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem możliwości załatwienia zgłaszanych przez Państwa spraw.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane z rozmów telefonicznych będziemy wykorzystywać nie dłużej niż 3 miesiące od momentu nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): Jakub [email protected]

Dowiedz się więcej na temat naszego Ośrodka Zdrowia


Działamy z myślą o Twoim zdrowiu

Wizyty lekarskie w ramach programu NFZ, Opieka Koordynowana w POZ, Profilaktyka zdrowotna i diagnostyka

Chcesz umówić się do lekarza szybko i bez czekania w kolejce?

Nasza przychodnia to nowoczesne podejście i przyjazna atmosfera!

Umów wizytę

Projekt i realizacja: